Mission

Virum Gymnasium er en STX-uddannelse med kvalitetsundervisning på et højt fagligt niveau, som gør vores elever dygtige, almendannede og studieforberedte. Vi udbyder en bred og alsidig fagrække inden for alle hovedområder og har et fleksibelt studieretningsudbud, der kan imødekomme den enkelte elevs ønsker til fag og niveau.

 

Vision

Det er Virum Gymnasiums vision at være en seriøs uddannelsesinstitution med afsæt i det lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det sociale skaber et trygt og inspirerende læringsmiljø og en god arbejdsplads. VG står for faglig fordybelse og faglig og didaktisk udvikling. VG er et gymnasium med høje standarder og mange stolte traditioner, men også et moderne og dynamisk gymnasium med mod til nytænkning.

 

Det er skolens mål at uddanne selvstændigt tænkende studenter med både bred og dyb faglig indsigt og målrettede studiemæssige kompetencer. Eleverne skal løftes fagligt og have lyst og evne til fortsat at lære.  De skal kunne indgå i netværk og være godt rustede til at deltage aktivt i videreudviklingen af det demokratiske samfund i et globalt og bæredygtigt perspektiv. Vi ønsker således at understøtte og anerkende bred almendannelse samt kreativitet og skarphed på forskellige fagområder.

 

Vi har en vision om til stadighed at være blandt landets stærkeste gymnasier inden for såvel naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora som de kunstneriske fag. Endvidere har det høj prioritet at skabe de bedst mulige rammer for de elever, der dyrker eliteidræt.

 

Værdier

Faglighed

 • Vi prioriterer undervisning af høj kvalitet, hvor både det særfaglige og det tværfaglige element udfoldes.
 • Vi lægger vægt på oprigtig nysgerrighed, engagement og glæde ved at lære og dele viden i et forpligtende fagligt fælleskab.
 • Vi arbejder målrettet på elevernes bevidsthed om egen læring og vejen til viden gennem øvelse og træning – bl.a. ved at styrke skriftlighed og IT-dannelse.
 • Vi er optaget af at skabe faglige og innovative udfordringer for alle elevgrupper, lærere og medarbejdere og have fokus på den enkeltes udgangspunkt og potentiale, motivation og vedholdenhed.
 • Vi har et tæt samarbejde med grundskoler og videregående uddannelser for at ruste eleverne til den bedst mulige overgang.
 • Vi værner om, at den daglige undervisning foregår på et højt niveau i et trygt og motiverende læringsmiljø og understøtter den enkelte elev med en bred vifte af aktiviteter og tilbud.

 

FÆLLESSKAB

 • Vi er stolte af, at studiemiljøet på VG er kendetegnet ved gensidig respekt og tillid, rummelighed og tryghed.
 • Vi lytter, udviser forståelse og stiller krav til eleverne og hinanden og forventer, at alle tager ansvar og bidrager til fælleskabet.
 • Vi arbejder for, at elevdemokratiet til stadighed har en vigtig plads på VG.

 

MEDBORGERSKAB

 • Vi uddanner til kritisk refleksion og selvstændighed.
 • Vi ønsker, at eleverne udviser engagement og social ansvarlighed.
 • Vi har fokus på demokratisk tankegang, bæredygtighed, indsigt og udsyn.

 

INTERNATIONALISERING

 • Vi finder det centralt at gøre eleverne klar til at kunne begå sig i en omskiftelig og stadig mere kompleks og globaliseret verden:
 • Vi samarbejder derfor med omverdenen og anskueliggør fag og viden i praksis.
 • Vi prioriterer derfor at sende eleverne ud i verden på ekskursioner, studierejser og udveksling.