Forretningsorden for Virum Gymnasiums bestyrelse

 

Denne forretningsorden er fastsat i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017, med de ændringer, der følger af lov nr. 65 af 30. januar 2018 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. samt bekendtgørelse nr. 750 af 29/6 2012 om standardvedtægt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og § 14 i vedtægterne for Virum Gymnasium.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

 

§ 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar er beskrevet i lovbekendtgørelse nr. 1143 af 23. oktober 2017 om institutioner for almengymnasiale uddannelser med tilhørende ændringer og gymnasiets vedtægt i bestemmelserne § 7 – § 11, og består bl.a. i følgende overordnede opgaver:

 

 • Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder
  • ansættelse og afskedigelse af lederen
  • ansvarlig overfor undervisningsministeren for skolens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.
  • forvaltning af institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for
   institutionens formål
  • bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for lederens virksomhed og kan bemyndige
   lederen til et nærmere omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen
  • fastsættelse af resultatkontrakt for rektor og opfølgning herpå efter gældende retningslinjer
  • udpegning af intern revisor
  • fastlæggelse af institutionens indsatsområder og strategi med afsæt i skolens målsætninger
  • fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik
  • godkendelse af budget og regnskab
  • godkendelse af årsrapport, herunder regnskabsinstruks og stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og principper for budgettering