Retningslinjer i forbindelse med fastholdelse og fravær på Virum Gymnasium

 

Vi har på VG stort fokus på at sikre trivsel og forhindre frafald. Vi bestræber os på at hver enkelt elev kan blive så dygtig som muligt og kan gennemføre med så godt et resultat vedkommende kan nå. Virum Gymnasium har derfor flere forskellige tiltag, som kan understøtte ovenstående.

 

Handlingsplan for fraværet på Virum Gymnasium skoleåret 2018-19:

 

Fraværsreglerne skal kunne stå som en overbygning på vores værdigrundlag. Det betyder, at:

 • De skal indgå i forlængelse af vores arbejde med at nedtone præstations- og perfektionskulturen og få øget fokus på mestringskulturen i stedet (mindset tankegangen)
 • Vi skal understøtte og hjælpe, hvor det er nødvendigt, samtidig med, at vi stiller krav til eleven
 • Vi skal være fælles om det: Elever, ledelse, lærere og gymnasievejledere

 

Indsatser:

 1. Særligt fokus på fraværet mellem 10-15% på alle klassetrin
  • Enkeltelever gennemgås som minimum ved månedlige møder mellem uddannelsesleder (HC) og gymnasievejlederne og der følges op med samtaler og evt. sanktioner.
 2. Øget samarbejde om enkeltklasser, der har behov for ekstra opmærksomhed
  • Vil både foregå løbende og ved fraværsmøderne, hvor de enkelte klasser vil blive drøftet
 3. Italesættelse på hele skolen af det forøgede fokus på fravær
  • Fælles ansvar, dvs. både elever, ledelse, lærere og gymnasievejledere
  • Den enkelte lærer skal spørge ind til hver enkelt, der ikke er i skole og skabe øget trivsel i klasserne fx ved at danne makkerpar og altid hjælpe med at danne grupper.
  • TKL (klasselærer) vender problematikken med eleverne. Ud fra skolens fraværstal drøfter de sammen i klassen, hvordan de vil hjælpe hinanden med at møde op og samle fagligt op på evt. fravær. Ledelsen mødes med alle TKL inden de går ud i klasserne.
  • Ledelsen rundt i alle klasser primo 2019

Fælles retningslinjer for hvordan vi fører det daglige tilstedeværelsesfravær:

 • Tilstedeværelsesfravær:
  • Registrering af fraværet i Lectio skal ske i begyndelsen af modulet
  • Hvis en elev er fraværende, skal vedkommende registreres 100% fraværende
  • Læreren spørger ind til den pågældende elev og opfordrer elevmakkeren til at samle materiale og eventuelle noter sammen til den fraværende

Der godskrives fravær for:

 • Borgerligt ombud (Forsvarets Dag, vidne i retten, etc.)
 • Elevdemokratiske møder og lign. (elevrådsmøder, etc)
 • Skolerelaterede aktiviteter (ekskursioner, sportsturneringer, særligt tilrettelagte talentaktiviteter, udveksling, tutorarbejde, musicaldeltagelse, etc.), som ledelsen vurderer kan sidestilles med undervisning
 • Sygeundervisning
 • Når eleven modtager vejledning
 • Når elever er i uddannelsespraktik (og har afleveret dokumentation)

 

I forbindelse med skriftligt fravær er det lærerens ansvar at påtale manglende afleveringer og sende en mail til vgskriv@edu.virum-gym.dk om elever, hvis opgaver ønskes inddrevet via tilstedeværelsesskrivning. Sekretariatet vil så indkalde eleverne og følge op på det.

 

Fastsættelse af lokale måltal for nedbringelse af fraværet:

Måltal er fastlagt af ledelsen og godkendt af bestyrelsen.