Retningslinjer i forbindelse med fastholdelse og fravær på Virum Gymnasium

 

Vi har på Virum Gymnasium stort fokus på at sikre trivsel og forhindre frafald. Vi bestræber os på, at hver enkelt elev kan blive så dygtig som muligt og kan gennemføre med så godt et resultat, vedkommende kan nå.
Virum Gymnasium har derfor flere forskellige tiltag, som understøtte ovenstående.

 

Handlingsplan for fraværet på Virum Gymnasium skoleåret 2021-22

 

Fraværsreglerne står som en overbygning på vores værdigrundlag.

 

Det betyder, at:
• De indgår i forlængelse af vores arbejde med at nedtone præstations- og
perfektionskulturen og få øget fokus på mestringskulturen i stedet (mindset-tankegangen)
• Vi understøtter og hjælper, hvor det er nødvendigt, samtidig med at vi stiller krav til eleven
• Vi er fælles om det: elever, ledelse, lærere og gymnasievejledere

 

Indsatser:
a) Særligt fokus på fraværet mellem 10-15% på alle klassetrin
o Enkeltelever gennemgås som minimum ved månedlige møder mellem
uddannelsesleder (HC) og gymnasievejlederne, og der følges op med samtaler og evt.
sanktioner
b) Øget samarbejde om enkeltklasser, der har behov for ekstra opmærksomhed
o Foregår løbende og ved fraværsmøderne, hvor de enkelte klasser vil blive drøftet
c) Italesættelse på hele skolen af det øgede fokus på fravær
o Fælles ansvar, dvs. både elever, ledelse, lærere og gymnasievejledere
o Den enkelte lærer skal spørge ind til hver enkelt, der ikke er i skole, og skabe øget
trivsel i klasserne, fx ved at danne makkerpar og altid hjælpe med at danne grupper
o TKL (klasselærer) vender problematikken med eleverne. Ud fra skolens fraværstal
drøfter de sammen i klassen, hvordan de vil hjælpe hinanden med at møde op og samle
fagligt op på evt. fravær. Ledelsen mødes med alle TKL, inden de går ud i klasserne
o Ledelsen vil komme rundt i alle klasser i efteråret 2022

 

Fælles retningslinjer for, hvordan vi fører det daglige tilstedeværelsesfravær

 

Tilstedeværelsesfravær:
• Registrering af fraværet i Lectio skal ske i begyndelsen af modulet
• Læreren spørger ind til den pågældende elev og opfordrer elevmakkeren til at samle materiale og evt. noter sammen til den fraværende

 

Der godskrives fravær for:
• Borgerligt ombud (Forsvarets Dag, vidne i retten etc.)
• Elevdemokratiske møder og lign. (elevrådsmøder etc.)
• Skolerelaterede aktiviteter (ekskursioner, sportsturneringer, særligt tilrettelagte
talentaktiviteter, udveksling, tutorarbejde, musicaldeltagelse etc.), som ledelsen vurderer
kan sidestilles med undervisning
• Sygeundervisning
• Når eleven modtager vejledning
• Når eleven er i uddannelsespraktik (og har afleveret dokumentation)

 

I forbindelse med skriftligt fravær er det lærerens ansvar at påtale manglende afleveringer og sende en mail til vgskriv@edu.virum-gym.dk om elever, hvis opgaver ønskes inddrevet via tilstedeværelsesskrivning. Sekretariatet (AZ) vil derefter indkalde eleverne og følge op.

 

Opdateret sept. 2021