Alle 1.g-elever på STX skal have NV – som der står i 2017 læreplanen:

Det naturvidenskabelige grundforløb udgør den gymnasiale introduktion til naturvidenskab gennem arbejde med grundlæggende elementer af naturvidenskab, som giver mulighed for en undersøgende, eksperimentel og oplevelsesorienteret tilgang til omverdenen. Eleverne skal i undervisningen introduceres til naturvidenskabelige arbejdsformer, tankegange og argumentation. Elevernes nysgerrighed og engagement indenfor det naturvidenskabelige område skal fremmes, ligesom naturvidenskabeligt grundforløb skal bidrage til såvel elevernes almendannelse som til afklaring af deres studieretningsvalg.

 

På VG har vi valgt at strukturere NV i flere mindre forløb:

  • “Det gode eksperiment” indeholder 7-8 mindre øvelser, hvor eleverne udfører forskellige undersøgelser og på den måde introduceres til forskellige datatyper og repræsentationer af data (tabeller og grafer) samt grundlæggende naturvidenskabelige begreber og arbejdsmetoder. Alt dette foregår under vejledning af en biologilærer og en fysiklærer, som begge følger holdet i forløbet.
  • Felt- og laboratoriearbejde i uge 37, hvor eleverne en dag skal i Geel Skov og lave feltarbejde i både biologi og naturgeografi og en anden dag skal arbejde med et titreringsforsøg i et kemilaboratorie. Der følges op på begge dele i NV-undervisningen ugen efter.
  • Forløbet “Miniprojekt” indeholder et eller flere småforsøg, som eleverne selv planlægger og efterbehandler i grupper under vejledning af deres NV-lærer. Det er her tanken, at de skal trække på det, de har tilegnet sig i de to første forløb.
  • Eksamensforberedelse, hvor eleverne udvælger stof fra deres portfolio (se nedenfor) til eksamensbrug og gennemgang af informationen til eleverne om eksamen.

 

I NV arbejder vi i OneNote, hvor hver elev har sit eget område. Indholdet i dette område kaldes elevens “portfolio”, og det er elevens ansvar at dokumentere undervisningen her ved at udfylde de skabeloner til øvelsesvejledninger mv., som NV-læreren på forhånd har lagt i dette område.

 

Den mundtlige eksamen foregår over to dage i uge 43 (tirsdag d. 25/10 og onsdag d. 26/10), hvor eleverne skal indlede med en fremlæggelse med elementer fra to selvvalgte øvelser fra NV-forløbet og med efterfølgende faglig samtale, hvor elevens forståelse af den naturvidenskabelige tankegang og arbejdsmetode bedømmes. Eksaminationstiden er 20 minutter uden forberedelse – eleven har jo i NV-modulerne op til efterårsferien netop forberedt deres fremlæggelse. Eksaminator er holdets NV-lærer, og censor er en anden NV-lærer på VG, så de tilsammen dækker de indgående fag.