Studieretningsprojekt – SRP

SRP – også kaldet studieretningsprojektet, er den store afsluttende opgave i 3g.

 

Alle elever skal skrive et studieretningsprojekt i 3g.

 

SRP skrives som hovedregel i to fag, hvori der skal indgå mindst et fag på A-niveau og et studieretningsfag (dette er oftest et A-fag). Opgaven skrives i forårssemesteret og forsvares ved en mundtlig prøve i eksamensperioden. Opgaven må max fylde 20 sider.

 

Eleverne bliver i de 3 gymnasieår forberedt til SRP i De Flerfaglige Forløb (FF). Her arbejder eleverne på tværs af fagene med forskellige områder. I forbindelse med de flerfaglige forløb indgår 20 timers basal videnskabsteori, hvor eleverne arbejder med fagenes metode og forskellige begrebspar*. Her på Virum Gymnasium har vi kollektiv vejledning (KV) i det at arbejde med flerfaglighed, 5 flerfaglige forløb og videnskabsteori (VT), som fordeler sig således på de tre år. Desuden er der til hver skriftlige opgave knyttet udvidet informationssøgning og opgaveteknik.

 

1g:

Marts/april: Kollektiv vejledning: (KV) Indledende oplæg: Vejen til SRP, introduktion til flerfagligheden m.v.

April: VT1: Introduktion til fakulteterne og Videnskabsteori-begrebsparrene meget generelt.

Flerfaglighedsintro: Fagenes opfølgning på VT1. Alle fag opfordres til at tematisere deres fags metode(r) og knytte an til videnskabsteoretiske begrebspar, som eleverne er blevet introduceret til i VT1 (og eleverne opfordres til at spørge deres lærere osv.)

VT2: Begrebspar til Dansk/historie-opgaven (DHO) mv.

Maj: Dansk og historiefaget arbejder med et forløb i 1800-tallet (10 timer pr. fag) som optakt til Dansk/historie opgaven (DHO)

FF1: DHO, dansk/historieopgaven (6-8 sider). Denne opgave efterfølges af et mundtligt forsvar af opgaven.

2g:

VT3: 2g intro

FF2:”Mini-projektbeskrivelse”. Fagene dansk og historie skal friholdes. Studieretningsfag der indgår i SRO, kan også friholdes. I grupper med fedback fra lærerne.

Globalisering, innovation mv. kan evt. indgå.

VT4: begrebspar til SRO (studieretningsopgaven)

FF3: SRO – Studieretningsopgaven (Det ene studieretningsfag kan friholdes). Denne opgave efterfølges af et mundtligt forsvar af opgaven.

3g

Efterår:

VT5: 3g intro:  Workshop med fokus på elevernes valg af og sammenfatning af fag i forbindelse med relevante begrebspar. Faglærere og VT-lærere.

FF4: SRP inspirationsdag: Designthinking og arbejde med Projektbeskrivelsen. Optakt til SRP. Udarbejdelse af Projektbeskrivelse på store plancher. Alle grupper ”pitcher” deres valg af projekts for faglærere med efterfølgende feedback fra faglærere.

FF5: SRP: Studieretningsprojektet: Start november 2023 og aflevering 14. marts. 2024. I denne periode får eleverne vejledning af begge vejledere og enevejledning.

KV: SRP Den mundtlige eksamen, generelle forhold, talepapir og den mundtlige formidling af det skriftlige produkt.

VT – eksamen: Anvendelse af begrebspar til SRP mundtlig eksamen.

Alle elever kommer til en mundtlig prøve i SRP.

Med den flerfaglige progressionsplan opnår eleverne, gennem de tre gymnasieår, de kompetencer, der er nødvendige for at skrive og forsvare en større skriftlig opgave.

 

VG arbejder med begrebspar, som de præsenteres i ‘Vidensmønstre – Basal videnskabsteori i STX’. Rangvid m.fl. 2020. Systime.

 

22/5-24/PG